Thông tin thành viên

 1. Họ và tên: Kiến Minh Quang
 2. CCCD/Mã thẻ: 084049004200
 3. Ngày tháng năm sinh: 1949
 4. Địa chỉ: ấp Te Te I, xã Tân Hùng, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh
 5. Số tiền góp: 500.000đ
 6. Ngày tháng góp vốn: 29/4/2017
 7. Lợi nhuận: năm 2022: 13.564đ ( Tổng lợi nhuận: 13.564đ)

Thông tin khác

 1. Diện tích lúa: 0.4 ha
 2. Diện tích dừa
 3. Công nợ VTNN vụ HT 2023: 10.426.000 đồng
 4. Công nợ trạm bơm
 5. Thanh toán tiền
 6. Nợ còn lại: 10.426.000 đồng
 7. Rút lợi nhuận
 8. Tăng vốn góp
 9. Đã rút vốn

Dịch vụ sử dụng

 • Phân vụ HT 2022: 4.340.000 đồng
 • Thuốc BVTV vụ HT 2022: 4.698.000 đồng (Trong đó nợ cũ: 3.500.000 đồng)
 • Lúa giống
 • Mụn dừa
 • Mua gạo
 • Mua lúa TV
  • Số lượng
  • Giá
  • HTX Thanh toán

Quy định sử dụng thẻ thành viên