Thông tin thành viên

 1. Họ và tên: Đặng Văn Quan
 2. CCCD/Mã thẻ: 084053006054
 3. Ngày tháng năm sinh: 1953
 4. Địa chỉ: ấp Trung Tiến, xã Tân Hùng, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh
 5. Số tiền góp: 500.000đ
 6. Ngày tháng góp vốn: 26/5/2017
 7. Lợi nhuận năm 2018: 20.073đ, năm 2019: 19.902đ, năm 2020: 33.9936đ, năm 2021: 12.901đ, năm 2022: 13.564đ(Tổng lợi nhuận: 100.436đ)

Thông tin khác

 1. Diện tích lúa: 0.8 ha
 2. Diện tích dừa
 3. Công nợ VTNN vụ HT 2022: 2.400.000 đồng
 4. Công nợ trạm bơm
 5. Thanh toán tiền VTNN vụ HT 2022: 2.400.000 đồng
 6. Nợ còn lại: 0 đồng
 7. Rút lợi nhuận
 8. Tăng vốn góp
 9. Đã rút vốn

Dịch vụ sử dụng

 • Phân
 • Thuốc
 • Lúa giống vụ HT 2022: 2.400.000 đồng
 • Mụn dừa
 • Mua gạo
 • Mua lúa TV vụ HT 2022: giống lúa OM 5451
  • Số lượng: 2.978 kg
  • Giá: 5.650 đ/kg
  • HTX Thanh toán: 16.825.000 đồng

Quy định sử dụng thẻ thành viên