Thông tin thành viên

 1. Họ và tên: Nguyễn Văn Nhanh
 2. CCCD/Mã thẻ: 084063010346
 3. Ngày tháng năm sinh: 1963
 4. Địa chỉ: ấp Chợ, xã Tân Hùng, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh
 5. Số tiền góp: 12.000.000đ
 6. Ngày tháng góp vốn: 20/5/2017
 7. Lợi nhuận năm 2021: 283.822đ (Tổng lợi nhuận: 283.822đ)

Thông tin khác

 1. Diện tích lúa: 1.1 ha
 2. Diện tích dừa
 3. Công nợ VTNN: 10.954.000đ
 4. Công nợ trạm bơm: 880.000đ
 5. Thanh toán tiền: 11.834.000đ
 6. Nợ còn lại: 0đ
 7. Rút lợi nhuận
 8. Tăng vốn góp
 9. Đã rút vốn

Dịch vụ sử dụng

 • Phân: 4.335.000đ
 • Thuốc: 4.509.000đ
 • Lúa giống: 2.110.000đ
 • Mụn dừa
 • Mua gạo
 • Mua lúa TV
  • Số lượng: 4.345kg
  • Giá: 7.500đ/kg
  • HTX Thanh toán: 32.587.500đ

Quy định sử dụng thẻ thành viên