Thông tin thành viên

 1. Họ và tên: Hồ Công Quẩn
 2. CCCD/Mã thẻ: 084078000194
 3. Ngày tháng năm sinh: 12/12/1978
 4. Địa chỉ: ấp Phú Thọ 2, xã Hiếu Trung, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh
 5. Số tiền góp: 2.000.000đ
 6. Ngày tháng góp vốn: 16/05/2017
 7. Lợi nhuận năm 2019: 79.608đ, năm 2020: 135.984đ, năm 2021: 51.604đ, năm 2022: 54.256 đ (Tổng LN: 321.452đ)

Thông tin khác

 1. Diện tích lúa: 0,4ha
 2. Diện tích dừa
 3. Công nợ VTNN vụ Hè Thu năm 2023: 1.336.000đ
 4. Công nợ trạm bơm
 5. Thanh toán tiền VTNN vụ HT 2023: 1.000.000 đồng
 6. Nợ còn lại: 336.000 đồng
 7. Rút lợi nhuận năm 2019, năm 2020, năm 2021, năm 2022: 321.452 đồng
 8. Tăng vốn góp
 9. Đã rút vốn

Dịch vụ sử dụng

 • VTNN
 • Mụn dừa
 • Mua gạo
 • Mua lúa TV
  • Số lượng
  • Giá
  • HTX Thanh toán

Quy định sử dụng thẻ thành viên

Quy định sử dụng thẻ thành viên