Thông tin thành viên

 1. Họ và tên: Lưu Thị Kim Luông
 2. CCCD/Mã thẻ: 084174004713
 3. Ngày tháng năm sinh: 1974
 4. Địa chỉ: ấp Chợ, xã Tân Hùng, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh
 5. Số tiền góp: 2.000.000đ
 6. Ngày tháng góp vốn: 27/4/2017
 7. Lợi nhuận năm 2019: 79.608đ, năm 2020: 135.984đ, năm 2021: 51.604đ (Tổng lợi nhuận: 267.196đ)

Thông tin khác

 1. Diện tích lúa: 1.5ha
 2. Diện tích dừa: 0.05ha
 3. Công nợ VTNN: 18.785.000 đ
 4. Công nợ trạm bơm: 1.200.000đ
 5. Thanh toán tiền: 19.985.000đ
 6. Nợ còn lại: 0 đ
 7. Rút lợi nhuận
 8. Tăng vốn góp
 9. Đã rút vốn

Dịch vụ sử dụng

 • Phân: 12.975.000 đ
 • Thuốc: 5.810.000 đ
 • Lúa giống
 • Mụn dừa
 • Mua gạo
 • Mua lúa TV vụ HT 2022, giống lúa ST 25
  • Số lượng: 8.807 kg
  • Giá: 7.500đ/kg
  • HTX Thanh toán: 66.052.500đ

quy định sử dụng thẻ thành viên