Thông tin thành viên

 1. Họ và tên: Nguyễn Minh Tiến
 2. CCCD/Mã thẻ: 3343993
 3. Ngày tháng năm sinh: 07/071986
 4. Địa chỉ: xã Tập Ngãi, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh
 5. Số tiền góp: 2.000.000đ
 6. Ngày tháng góp vốn: 06/05/2017
 7. Lợi nhuận năm 2019: 79.608đ, năm 2020: 135.984 đ, năm 2021: 51.604đ (Tổng lợi nhuận: 267.196đ)

Thông tin khác

 1. Diện tích lúa
 2. Diện tích dừa
 3. Công nợ VTNN
 4. Công nợ trạm bơm
 5. Thanh toán tiền
 6. Nợ còn lại
 7. Rút lợi nhuận
 8. Tăng vốn góp
 9. Đã rút vốn

Dịch vụ sử dụng

 • Phân
 • Thuốc
 • Lúa giống
 • Mụn dừa
 • Mua gạo
 • Mua lúa TV
  • Số lượng
  • Giá
  • HTX Thanh toán

quy định sử dụng thẻ thành viên