Thông tin thành viên

 1. Họ và tên : Thạch Hồng Sơn
 2. CCCD/Mã thẻ: cập nhật
 3. Ngày tháng năm sinh: 11/04/1963
 4. Địa chỉ: ấp Nhất, xã Tân Hùng, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh 
 5. Số tiền góp: cập nhật
 6. Ngày tháng góp vốn: 23/05/2017
 7. Lợi nhuận năm: cập nhật

Thông tin khác

 1. Diện tích lúa
 2. Diện tích dừa
 3. Công nợ VTNN
 4. Công nợ trạm bơm
 5. Thanh toán tiền
 6. Nợ còn lại
 7. Rút lợi nhuận
 8. Tăng vốn góp
 9. Đã rút vốn

Dịch vụ sử dụng

 • Phân
 • Thuốc
 • Lúa giống
 • Mụn dừa
 • Mua gạo
 • Mua lúa TV
  • Số lượng
  • Giá
  • HTX Thanh toán

Quy định sử dụng thẻ thành viên