HTX NÔNG NGHIỆP RẠCH LỌP

Huyện Tiểu Cần tỉnh Trà Vinh

Tiểu Cần Trà Vinh

Gạo Tân Hùng

Rạch Lọp

Trà Vinh là một tỉnh của đồng bằng Sông Cửu Long. Với ba dân tộc Kinh – Hoa – Khmer cùng sinh sống mang lại bản sắc văn hóa dân tộc phong phú. Trà Vinh được coi là mảnh đất màu mỡ thích hợp cho việc trồng lúa nước. Năm 2019 sản xuất lúa ở tỉnh Trà Vinh được coi là cây trồng chính của tỉnh với diện tích đất trồng lúa khoảng 91 ngàn ha chiếm 62% diện tích sản xuất nông nghiệp, diện tích gieo trồng năm 2019 là 224.348 ha,
năng suất 5,59 tấn/ha, sản lượng đạt 1,254 triệu. Hiện nay, tình hình sản xuất lúa gạo ở Trà Vinh ngày càng được cải thiện chất lượng lúa được đánh giá cao trên thị trường. Tỉnh đã khảo nghiệm các giống lúa mới có năng suất, chất lượng cao khuyến cáo sản xuất đại trà, vận động nông dân sử dụng giống lúa mới chất lượng cao, những giống lúa mới này chống chịu tốt với hạn, mặn, thút đẩy sự phát triến các loại giống theo nhu cầu của thị trường xuất khẩu đang từng bước chuyển sang canh tác lúa có chất lượng cao, đặc biệt là các giống được sản xuất phục vụ tiêu dùng trong nước và các thị trường có tiêu chuẩn cao.