Thông tin thành viên

 1. Họ và tên: Thạch Lam
 2. CCCD/Mã thẻ: 
 3. Ngày tháng năm sinh: 1946
 4. Địa chỉ: ấp Nhứt, xã Tân Hùng, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh
 5. Số tiền góp: 500.000đ
 6. Ngày tháng góp vốn: 20/04/2017
 7. Lợi nhuận năm 2018: 20.073đ, năm 2019: 19.902đ, năm 2020: 33.996đ, năm 2021: 12.901đ (Tổng lợi nhuận: 86.872đ)

Thông tin khác

 1. Diện tích lúa: 0.25ha
 2. Diện tích dừa
 3. Công nợ VTNN vụ HT 2022: 970.000đ
 4. Công nợ trạm bơm vụ HT 2022: 200.000đ
 5. Thanh toán tiền: 970.000đ
 6. Nợ còn lại: 200.000đ
 7. Rút lợi nhuận
 8. Tăng vốn góp
 9. Đã rút vốn

Dịch vụ sử dụng

 • Phân: 324.000 đ
 • Thuốc: 646.000đ
 • Lúa giống
 • Mụn dừa
 • Mua gạo
 • Mua lúa TV
  • Số lượng
  • Giá
  • HTX Thanh toán

Quy định sử dụng thẻ thành viên