Thông tin thành viên

 1. Họ và tên: Thạch Ni
 2. CCCD/Mã thẻ: 
 3. Ngày tháng năm sinh: 1967
 4. Địa chỉ: ấp Nhứt, xã Tân Hùng, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh
 5. Số tiền góp: 1.000.000đ
 6. Ngày tháng góp vốn: 30/05/2017
 7. Lợi nhuận năm 2017: 54.440đ, năm 2018: 40.146đ, năm 2019: 39.804đ, năm 2020: 67.992đ, năm 2021: 25.802đ (Tổng lợi nhuận: 228.184đ)

Thông tin khác

 1. Diện tích lúa: 1 ha
 2. Diện tích dừa
 3. Công nợ VTNN vụ HT 2022: 3.000.000đ
 4. Công nợ trạm bơm vụ HT 2022: 400.000đ
 5. Thanh toán tiền
 6. Nợ còn lại: 3.400.000 đ
 7. Rút lợi nhuận
 8. Tăng vốn góp
 9. Đã rút vốn

Dịch vụ sử dụng

 • Phân
 • Thuốc
 • Lúa giống: 3.000.000đ
 • Mụn dừa
 • Mua gạo
 • Mua lúa TV
  • Số lượng
  • Giá
  • HTX Thanh toán

Quy định sử dụng thẻ thành viên